กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รักษ์สหกรณ์ครูสกลนคร     อ่านประกาศ {{tit...

รายละเอียด

...

ประชุมใหญ่สมาคมผู้กู้

{{title}}

รายละเอียด

...

การรับสมัครคณะกรรมการณาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ฯ

ประกาศและใบสมัคร{{title}}

รายละเอียด

...

ปิดระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

เรียน สมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ฯจะทำการปิดระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก (ที่สามารถดูปัน...

รายละเอียด

...

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ และจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

{{title}}

รายละเอียด

...

ปิดปีบัญชีสหกรณ์ 2566

ประกาศ       เนื่องจาก สหกรณ์ฯ จะดำเนินการผ่านรายการหักป...

รายละเอียด

...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2567 (รอบ2)

{{title}}

รายละเอียด

...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2567 (รอบ 2)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่...

รายละเอียด

...

ประกาศ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ อุดมทรัพย์ 2

!!เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ "อุดมทรัพย์2"!! เปิดบัญชีเริ่มต้น ตั้งแต่...

รายละเอียด

...

ประกาศ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ ปันสุข 2

!!เปิดรับเงินฝากออมทร่ัพย์กรณีพิเศษ!! ดอกเบี้ยสูงสุด 3.75 % ต่อปี (ตั้งแต่ว...

รายละเอียด

...

ประกาศ การส่งใบเสร็จประจำเดือนสำหรับข้าราชการบำนาญ

  แจ้งสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการบำนาญทุกสังกัด ผู้มีความประสงค์ขอรับใบเสร็จร...

รายละเอียด

...

เงินกู้ฉักเฉินกรณีพิเศษดำรงชีพ 2567 new

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายทินกร  อินทะนาม


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายรักษ์มณี  การุณ


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.25%

เงินกู้สามัญ

6.25%

เงินกู้พิเศษ

6.25%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

3.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.25%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

3.5% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.25%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติเดือนปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

10751

สถิติปีปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

144939