กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

คณะกรรมการชุดที่ 60 ปี 2560

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ...

รายละเอียด

...

วิธีการใช้งานระบบ "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก"

วิธีการใช้งานระบบ "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก" ขอเชิญชวนสมาชิก ลงทะเบ...

รายละเอียด

...

พบปะพูดคุยกับพี่น้องครูศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 21 กรกฎาคม2559 พบปะพูดคุยกับพี่น้องครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษ...

รายละเอียด

...

ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 สพป.เขต 2

วันที่ 11 กรกฎาคม2559 ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17  ที่ห...

รายละเอียด

...

ประชุมข้าราชการบำนาญอำเภอสว่างแดนดิน

วันที่ 2 กรกฎาคม2559 บรรยายเรื่องการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ...

รายละเอียด

...

แก้ไขเบอร์Fax

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสกลนครจำกัด ได้มีการเปลี่ยนเเเปลงเบอร์  FAX...

รายละเอียด

...

แก้ไขระเบียบสหกรณ์

ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2559 สมาชิกท...

รายละเอียด

...

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา-มารดา ห...

รายละเอียด

...

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย4.25%  คิดดอก 2 ครั้งต่อปี แบบ ดอกท...

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่อง ตรวจสอบเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืน

ตามที่สหกรณ์ จะมีโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืน ให้กับสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกอาจปิด...

รายละเอียด

...

ลงนามเซ็นสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ และ นายนรินทร์ ผานะวงค์ ผู้จัดการสหกร...

รายละเอียด

...

มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ ,ผู้ตรวจ,เจ้าหน้าที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานเชิดชัย สิงห์มหันต์ มอบของขวัญวันเกิด ให...

รายละเอียด

...

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออมท...

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายเชิดชัย สิงห์มหันต์


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 10315
สถิติการเข้าระบบ 168