กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

เกษียณอายุราชการ

{{title}}

รายละเอียด

...

สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนด link ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกใหม่

สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนด  ...

รายละเอียด

...

แจ้งวันที่สหกรณ์ปิดระบบกดเงินผ่านตู้ATM

{{title}}

รายละเอียด

...

ข้อปฎิบัติเมื่อสมาชิกย้ายโรงเรียนหรือย้ายไปต่างจังหวัด

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ 1. สมาชิกที่ได้รับคำสั่งย้าย หรือย้ายไปรับราชการในส...

รายละเอียด

...

ช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกด้วยตนเอง "ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก"

ด้วยสหกรณ์ ได้เพิ่มช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาช...

รายละเอียด

...

นโยบาย ปปง.

{{title}}

รายละเอียด

...

หลักค้ำประกันความมั่นคงในการให้สินเชื่อ

{{title}}

รายละเอียด

...

เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2566

{{title}}

รายละเอียด

...

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

ตรวจสอบสิทธิ์ & Download ใบสมัคร{{title}}

รายละเอียด

...

เงินฝากใหม่ อุดมทรัพย์

{{title}}

รายละเอียด

...

โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ในการดำรงชีพเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 30%

{{title}}

รายละเอียด

...

เงินฝากใหม่

ประกาศและใบสมัคร ประกาศเพิ่มเติม{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายทินกร  อินทะนาม


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


 


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.5%

เงินกู้สามัญ

6.5%

เงินกู้พิเศษ

6.5%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.5%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

3.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.25%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

3.5% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.25%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติเดือนปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

2324

สถิติปีปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

19882

251813