ติดต่อเรา


255 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-972018

โทรสาร 042-972042

 

ฝ่ายสินเชื่อ

06-2176-2094

09-9016-5016

09-9016-4396

09-3000-6961

ฝ่ายติดตามหนี้

09-9016-4402

ฝ่ายทะเบียนและการเงิน

06-4272-9971

09-8204-2065

06-3050-6038

09-3553-6968

 

ฝ่ายธุรการ

09-3328-9250

09-3958-8316

 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล

09-7026-5490

08-8640-9809

 

 

 

เว็บไซต์ http://www.sakon-coop.net


ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน


1. ฝ่ายอำนวยการ

ที่ ฝ่ายอำนวยการ หมายเลข
1 น.ส.พร้อมพรรณ ต้นเจริญกิจ 101
2 นางสาวพัชรินทร์  กางทอง 102
3 นางวิทยาภรณ์ พรหมสาขาฯ 103
4 นายรักษ์มณี  การุญ 105
5 นางวชิราภรณ์ อุปพงษ์ 106
6 นางสาวณัฎฐพัชร ไชยรา 107
7 น.ส.สุพรรณิการ์ ไตรธิเลน 108
8 นายณรงค์  การชาคำ 131

2. ฝ่ายการเงิน

ที่ ฝ่ายการเงิน หมายเลข
1 นางสาวจันจิรา สุวรรณไตร 111
2 นางสาวบุษกร วงศ์อินทร์อยู่ 112
3 นางณัฏฐา คำจวง 121

 

 

3. ฝ่ายทะเบียน

ที่ ฝ่ายทะเบียน หมายเลข
1 น.ส.ชญาดา  ธารานุกูล 110
2 น.ส.ปิยนุช คิดโสดา 113
3 นายสุปิยะ แก้วมิ่งดี
115
4 น.ส.ทีปกา แสนจันทร์
116
5 น.ส.กันตก์ นิษฐ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 116

4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์

 ที่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลข 
1 นายเอกรินทร์  บุระเนตร 119
2 นายศรัณย์ พงษ์โสภณ 118

 

5. ฝ่ายบัญชี

 ที่ ฝ่ายบัญชี  หมายเลข
1 นางสาวกนกวรรณ  ภาสอน 123
2 น.ส.ณัฐสุดา ชฎากุล 122

 

6. ฝ่ายสินเชื่อ

 ที่ ฝ่ายสินเชื่อ หมายเลข
1 นางนิดา การุญ 124
2 นายสุเมธ จาเพียราช 125
3 นายณัฐพล  ศุภกุล 126
4 นายพิชญ์ ศรีสิงห์พันธ์ 127
5 นายเมธี พรหมภักดี 128

7. ห้อง

ห้อง หมายเลข
ห้องประธาน 131
ห้องรองประธาน 109
ห้องผู้จัดการ 117
ห้องประชุมอินทราภิรมย์ 132
ห้องถ่ายเอกสาร 130

 

8. ฝ่ายติดตามหนี้

 ที่ ฝ่ายติดตามหนี้ หมายเลข
1 นายภาสกร ดำรงไทย 104
2 นายวิศวะ ชรินทร์ 104