สวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม

 

1.  บริจาค 5,000.-บาท

        — เมื่อถึงแก่กรรม ได้รับเงินสวัสดิการ   120,000.-บาท

    ***สมาชิกผู้บริจาคเงินให้สหกรณ์ 5,000.-บาท เมื่อมีอายุ

     60 ปีบริบูรณ์  และบริจาคเงิน 10 ปีบริบูรณ์  สามารถรับ

     เงินสวัสดิการล่วงหน้าจำนวน 20,000.-บาทได้***

    2.  สินมั่นคง

        — เมื่อถึงแก่กรรม  ได้รับเงินสวัสดิการ   200,000.-บาท

    3.  โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน(1)

         — เมื่อถึงแก่กรรม  ได้รับเงินสวัสดิการ     420,000.-บาท

    4.  โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน(2)

         — เมื่อถึงแก่กรรม  ได้รับเงินสวัสดิการ    600,000.-บาท

โดย admin วันที่ 25 ต.ค. 2559