สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย

            กรณีที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย, วาตภัย,

    หรือภัยธรรมชาติ สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้

    1.  ค่าเสียหาย 5,000-9,999 สงเคราะห์         4,000.-บาท

    2.  ค่าเสียหาย 10,000-19,999 สงเคราะห์      6,000.-บาท

    3.  ค่าเสียหาย 20,000-29,999 สงเคราะห์      8,000.-บาท

    4.  ค่าเสียหาย 30,000.-บาทขึ้นไป สงเคราะห์  10,000.-บาท

*** การยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยต้องมีเอกสาร ดังนี้

    1.  คำร้องขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

    2.  สำเนาทะเบียนของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

    3.  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับเงินสงเคราะห์

    4.  หนังสือรับรองของกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการประจำเขต พร้อมภาพถ่ายความเสียหาย

    5.  บัญชีรายละเอียดทรัพย์สินที่ประสบภัย พร้อมประเมินความเสียหาย โดยให้ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้ประสบภัยรับรอง

    6.  กรณีทรัพย์สินที่ประสบภัยเป็นที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา และสมาชิกได้พักอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้น ให้มีหลักฐานการพักอาศัยของสมาชิกผู้ประสบภัยด้วย

 


Download คำร้องขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ( คลิก ) 

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย

เปิดอ่านไฟล์   budget_sufferers20170328.PDF
โดย admin วันที่ 05 พ.ค 2565