ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ

 

    1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจำตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในระหว่างปีบัญชี 2565 (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 

   2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ ในระหว่างปีบัญชี 2565 (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วครบ 25 ปีบริบูรณ์

 

    3 สมาชิกที่มีสิทธิตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่พ้นจากสมาชิกภาพ (ถอนหุ้น) หลังจากเกษียณอายุราชการหรืองานประจำ และหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ ในระหว่างปีบัญชี 2565 (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 

การยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ ผู้ยื่นต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี้

  1. คำร้องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

  2. สำเนาประกาศ/คำสั่งเกษียณอายุ/ประกาศอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรืองานประจำ

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14)

  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ

  5. สำเนาสมุดคู่ฝาก บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

คำร้องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 

 

*** ส่งคำขอภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ***


ประกาศ เรื่องเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

โดย เอกรินทร์ วันที่ 08 ก.ย. 2565