*** ส่งคำขอภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ***

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

 

คุณสมบัติของสมาชิก

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)

 2. ไม่เป็นผู้เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระหว่างปีบัญชี 2564 และ 2565

 

คุณสมบัติของบุตรสมาชิก

 1. เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด รวมถึงบุตรบุญธรรม แต่ไม่รวมบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

 2. มีความประพฤติเรียบร้อย

 3. กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

 4. สมาชิกและบุตรของสมาชิกต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ในปีการศึกษา 2563 – 2564

  ตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกและบุตร (คลิก)

 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ หรือองค์กรของเอกชน

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. คำร้องขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) ของบิดา – มารดา และบุตรที่ขอรับทุน

 3. หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษานั้นในปีการศึกษา 2565 หรือกรณีเป็นฉบับสำเนาต้องได้รับการรับรองจากกรรมการประจำเขตของตน

 4. สำเนาเกียรติบัตร รางวัล หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ (ถ้ามี)

 5. ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม

 

คำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก


ประกาศและเกณฑ์การคัดเลือก

โดย admin วันที่ 08 ก.ย. 2565