สวัสดิการสงเคราะห์ศพ

 

เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม  มีสิทธิ์ได้รับเงิน

    สงเคราะห์ศพ ดังนี้

    กรณีเป็นสมาชิก

    1.  ค่าจัดการศพ               120,000.-บาท

    2.  60% ของหุ้นแต่ไม่เกิน            250,000.-บาท

    3.  ระยะเวลาการเป็นสมาชิกปีละ      5,000.-บาท

       **( 1+2+3  รวมกันแล้วจ่ายไม่เกิน 500,000.-บาท)**

    4.  กรณีถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ  สหกรณ์จะจ่ายเงิน

   สงเคราะห์เพิ่ม                           100,000.-บาท

    5.  สวัสดิการสงเคราะห์ศพ            2,000.-บาท

กรณีคู่สมรสมสมาชิกที่ไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  เมื่อ ถึงแก่กรรม มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 20,000.-บาท

โดย admin วันที่ 20 มี.ค 2560