การลงนามในสัญญากู้ยืมสหรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

โดย พร้อมพรรณ วันที่ 16 ม.ค. 2567