ประกาศ เกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2567

โดย พร้อมพรรณ วันที่ 05 ก.ค. 2567

 

สหกรณ์ฯได้กำหนดระเบียบและประกาศ

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป